Medical

Základní vlastnosti systému

Informační systém podporující procesy prováděné lázeňskými lékaři a sestrami - vedení zdravotní dokumentace hostů, předepisování procedur, léků, laboratorních a jiných vyšetření. Pokrývá potřeby rehabilitačních pracovníků díky plánování procedur s ohledem na možnosti rehabilitačního provozu, požadavky lékařů a charakteristiky procedur (návaznosti, kontraindikace), provoz skladu léků, zdravotnického materiálu a laboratoří. Subsystém Medical je složen z jednotlivých samostatných modulů:

Lékař a rehabilitační sestra

Systém pro podporu procesů lékaře a sestry v lázeňských nebo rehabilitačních zařízeních. Modul zajišťuje vedení kompletní zdravotní dokumentace (anamnesa, medikace, dekurs, vstupní, propouštěcí zpráva apod.), práce s osobními údaji klienta, využití standardních číselníků (diagnóz, indikací, výkonů, léků - AISLP), předpis léčebného programu pomocí sad procedur nebo individuálně dle potřeb klienta. Rozšiřující moduly umožňují propojit systém s časováním procedur, laboratoří, skladem léků nebo pracovištěm dietní sestry. V případě opakovaných pobytů klientů je k dispozici lékařský archiv. Pro vedoucí lékaře nabízí systém možnost sledování a vyhodnocování množství i nákladů na předepisované procedury, vyšetření, léky. Stejně tak sestavy počtu odléčených klientů, vykázaných výkonů nebo využívání pracovního času lékařů ve vztahu ke klientům.

 Práce s klientem

 • Pobytové karty klientů (vazba na banku klientů).
 • Karty klientů typu Walk-in.
 • Karty ambulantně léčených klientů.
 • Oddělené zpracování osobních a lékařských údajů.

Předpis procedur

 • Předpis na základě počtu, cyklu podávání procedur se zohledněním dostupných kapacit.
 • On-line komunikace s modulem Časování procedur a Wellness - okamžitý přenos změn předepsaných nebo načasovaných procedur.
 • Informace o počtu, průměrech a ceně předepsaných procedur.
 • Rychlé předepsání procedur pomocí předem připravených sad.

Laboratoř

 • Vystavení žádanek na laboratorní vyšetření
 • Informace o předběžných výsledcích.
 • Rychlý předpis pomocí sad vyšetření.

Interface

 • Vazba na systém Přijímací kancelář.
 • Volitelné vazby na externí subsystémy PMS.
 • Vazba na systém Wellness.

Práce s dokumentací 

 • Vedení dokumentace - anamnesa, medikace, diagnóza, dekurs, kontrolní vyšetření...
 • Uživatelsky definovatelný vzhled na základě šablon.
 • Možnost vkládání obrázků, tabulek a dalších funkcí běžných v textových editorech.
 • Přenos datových polí z jiných částí programu do dokumentace - osobní údaje klienta, procedury, diety, výkony, laboratorní výsledky apod.
 • Cizojazyčné verze dokumentace.

Předpis léků

 • Vystavení žádanek na výdej léků.
 • Automatický přenos do skladů pro odpis.
 • Informace o ceně a skladové zásobě.Plánovací kalendář

 • Individuální sestavení pracovního plánu lékařem.
 • Možnost využití šablon pracovního týdne.
 • Plánování specifických úkolů - příjmy, odchody, vizity, kontroly.
 • Delegování úkolů vedoucími pracovníky.
 • Kontrola plnění zadaných úkolů a využití času klienty.

Časování procedur

Systém Medical pro řízení a kontrolu provozu rehabilitačních úseků lázeňských organizací. Zajišťuje optimální vytížení rehabilitačních kapacit. Ve spolupráci s lékařským modulem umožňuje sestavit předpis procedur a poté provést jejich rozložení v čase pobytu klienta se zohledněním návazností, kontraindikací a dalších omezení. Pomocí funkce automatického časování během pár vteřin provede program načasování procedur klienta s ohledem na předpis procedur a volné kapacity provozu. Automat zahrnuje i kontrolu vazeb, kontraindikací, pracovních dob na pracovištích, vzdáleností mezi procedurami, atd. V programu je dostupných více než 50 statistik a grafických výstupů pro management. 

Práce s klientem

 • Pobytové karty klientů (vazba na banku klientů).
 • Karty ambulantně léčených klientů.

Časování procedur

 • Zobrazení načasovaných procedur na grafické obrazovce.
 • Plně automatické časování - dle nastavení a aktuálního využití kapacit provozu.
 • Možnost ručního časování procedur.
 • Změna termínů procedur systémem drag&drop.
 • Dočasování procedur.
 • Časování procedur do volných časů s ohledem na existující procedury klienta.
 • Časování přes kapacitu.
 • Časování s ohledem na spřízněné osoby (příbuzní, děti...).
 • Časování s ohledem na kontraindikace, časové skupiny a pohyblivosti klientů, pohlaví, následnosti procedur, návaznosti mezi procedurami apod.
 • Blokace kapacit.
 • Sledování počtu podání procedur vůči předpisu.
 • Různé varianty zobrazení a tisku časovaných procedur.

Interface

 • Vazba na systém Přijímací kancelář.
 • Volitelné vazby na externí subsystémy PMS.
 • Vazba na systém Wellness.

Předpis procedur

 • On-line komunikace s modulem Lékař - okamžitý přenos změn předepsaných nebo načasovaných procedur.
 • Rychlé předepsání procedur pomocí předem připravených sad.
 • Rozlišení procedur v rámci paušálu a prodaných navíc.
 • Práce s náhradními procedurami.

Grafický přehled procedur

 • Grafické zobrazení časovaných, prodaných procedur klienta.
 • Odlišení prodaných a časovaných procedur.
 • Možnost automatického, ručního časování procedur.
 • Rušení načasování procedur.

Sestavy a statistiky

 • Různé varianty statistik vytíženosti.
 • Tisky stornovaných procedur a procedur přes kapacitu.
 • Tisky harmonogramů pracovišť, pracovníků.
 • Tisky volných časů pracovníků a pracovišť.
 • Dalších více než 50 reportů.

Laboratoř

Systém Medical pro podporu práce na samostatném laboratorním pracovišti v lázeňské organizaci nebo jako rozhraní mezi organizací a externími laboratořemi. Umožňuje kompletní správu laboratorních vyšetření od předpisu žádanek, jejich zpracování, přijetí a zpracování výsledků až po distribuci těchto výsledku zpět do systému, propojené vykazování žádanek mezi moduly Lékař a Laboratoř, spolupráce s laboratorními přístroji (které obsahují datové rozhraní).

Modul má význam i pro organizace, které vlastní laboratoř nemají a vyšetření si nechávají zpracovávat externě - modul pak slouží jako prostředník pro zasílání žádanek a zpracování výsledků. 


Sklad léků

Systém Medical pro udržování informací o pohybu zdravotnického materiálu organizaci. Podporuje činnosti vrchních sester a dalších zdravotnických pracovníků. Modul umožňuje udržování informací na hlavním (centrálním) skladu i jednotlivých meziskladech (ordinace, patra), kompletní správu objednávek a následných příjemek od dodavatelů. Poskytuje jednoduchou a přehlednou formou distribuci léčiv z centrálního skladu na jednotlivá oddělení nebo ordinace.

Z meziskladů je možné léky vydávat do spotřeby nebo na konkrétní klienty - tento systém pak umožňuje detailně vyčíslit a sledovat náklad na léčbu klienta. Systémem žádanek a následných výdejek lze řídit a sledovat pohyb léčiv mezi jednotlivými částmi organizace - mezi ordinacemi, odděleními a hlavním skladem. Nechybí ani možnost pravidelných inventur a přehledů o pohybech léků - příjem, výdej, spotřeba dle účelu.