Protikorupční politika

1. Uplatnění protikorupčních norem a cíl této politiky

Skupina GUBI Group (dále jen GUBI) se zavazuje provádět svoje podnikání čestně. To znamená vyhýbat se jakékoliv formě korupce a dodržovat veškeré zákony a ostatní aplikovatelné protiúplatkářské a protikorupční normy (dále jen "Protikorupční normy") a také se řídit doporučeními mezinárodních organizací, jakými jsou OECD [Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj] a OSN [Organizace spojených národů]. Po celém světě rovněž sílí tendence zakazovat a i přísně trestat úplatkářství v soukromém sektoru, což je důvod, proč je tato daná typologie zpracována i v této Politice.

Do skupiny GUBI Group patří a touto Protikorupční politikou jsou povinni se řídit:

 • GUBI Group, a.s., IČ 29059224
 • GUBI Care, a.s., IČ 27068978
 • GUBI computer systems s.r.o. Česká republika, IČ 47678666
 • GUBI computer systems, s.r.o. Slovenská republika, IČ 36263419
 • DENEB computer systems s.r.o. Česká republika, IČ 47678666

GUBI se plně hlásí k iniciativě Global Compact pod záštitou Organizace spojených národů, a proto jsme se zavázali po celém světě spolupracovat v boji proti korupci a úplatkářství. Tento
závazek se náležitě odráží v Etickém kodexu. Tato Protikorupční politika poskytuje požadavky na plnění, aby se zabránilo nesprávnému jednání v souladu s Protikorupčními normami, ať už jsou aplikovatelné v rámci národního či mezinárodního působení. Pro účely této Politiky se musí předpokládat, že tyto Protikorupční normy platí pro všechny zaměstnance a každou stranu, která je ve spojení se Skupinou GUBI, aniž by záleželo na tom, v které části světa se nachází.

Tato Politika odráží postoj s nulovou tolerancí vůči jakékoliv formě korupce. Je vyžadováno, aby všichni zaměstnanci GUBI, včetně ředitelů a členů představenstva (dále hromadně nazýváni jako "Zaměstnanci") plně dodržovali to, co nařizuje tato Politika a příslušné Protikorupční normy. Dodržování této Politiky a norem je nevyhnutelnou podmínkou pro udržení pracovního vztahu nebo spojení s GUBI, jejich porušení nebude tolerováno. Jakékoliv podezření z nedodržování bude vyšetřeno a případně povede k zavedení příslušných zákonných a disciplinárních opatření.

Nedodržení této Politiky Zaměstnanci GUBI může GUBI vystavit závažnému riziku a mohlo
by ohrozit její chod a pověst. Všichni Zaměstnanci GUBI si také musejí být vědomi toho, že
porušení určitých Protikorupčních norem může v důsledku k jednotlivcům přinést uvalení trestů
občanské či trestní povahy s negativním finančním dopadem a možným odnětím svobody.
Cílem této Politiky je stanovit pro GUBI požadavky na plnění v této věci a poskytnout
orientaci Zaměstnancům GUBI. Za každé situace, když vyvstanou pochybnosti, se
Zaměstnanci před uskutečněním činnosti, která by tyto nejasnosti vyvolala, musejí poradit
s Vedením skupiny.

Normy GUBI proti korupci:

2. Nabízet úplatky veřejným činitelům či soukromým osobám nebo je od nich přijímat

GUBI nedává úplatky ani netoleruje jejich dávání. Zaměstnanci GUBI mají zakázáno dávat či
nabízet úplatky nebo jakýkoliv jiný druh odměn či podobných protiplnění v jakékoliv části světa,
jakékoliv osobě nebo státnímu či soukromému subjektu (mimo jiné včetně jakémukoliv klientovi či potenciálnímu klientovi, veřejnému činiteli, politické straně, kandidátovi na politickou funkci nebo jakémukoliv prostředníkovi, jakým jsou zmocněnci, advokáti či poradci) s cílem:

 • nezákonně ovlivňovat činnosti nebo rozhodnutí dané osoby či daného subjektu;
 • nezákonně získat nebo si ponechat obchod či obchodní výhodu pro Skupinu nebo směřovanou vůči Skupině; nebo zajistit jakoukoliv nedovolenou výhodu.

Stejně tak GUBI od nikoho neakceptuje ani netoleruje akceptování či přijímání úplatků.
Zaměstnanci GUBI mají zakázáno akceptovat či přijímat úplatky nebo jakýkoliv jiný druh
odměn či podobného protiplnění v jakékoliv části světa, od jakékoliv osoby či jakéhokoliv
subjektu, které by byly zamýšleny nebo které by mohly být chápány jako pokus o:

 • nezákonné ovlivnění činnosti nebo rozhodnutí nějaké osoby;
 • nezákonné získání nebo ponechání si obchodu či obchodní výhody; nebo
 • zajištění jakékoliv nedovolené výhody pro nabídku vztahující se k úplatku.

Zaměstnanci GUBI mají rovněž zakázáno poskytovat či přijímat dárky, jídlo, účast na zábavní
činnosti nebo jakýkoliv cenný majetek pocházející od jakékoliv osoby či subjektu, kteří mají co
do činění s obchodováním firmy, pokud nebyly poskytnuty či přijaty v souladu s:

 • touto Politikou,
 • Etickým kodexem GUBI.

Pro účely této Politiky se "Veřejným činitelem" rozumí jakýkoliv funkcionář nebo zaměstnanec
nějaké vlády či státní instituce, jakýkoliv funkcionář nebo zaměstnanec úřadu vlády či řídícího
orgánu, jakýkoliv politický kandidát nebo člen nějaké politické strany, jakákoliv mezinárodní
veřejná organizace, jakýkoliv funkcionář nebo zaměstnanec mezinárodní veřejné organizace
(např. OSN, Světová banka), nebo jakákoliv osoba, která oficiálně jedná ve prospěch či jménem kteréhokoliv z výše uvedených subjektů. Vláda zahrnuje lokální, regionální a národní vedení a legislativní, právní, administrativní a výkonný sektor. Definice pojmu Veřejného činitele rovněž zahrnuje členy jeho rodiny až do třetího pokolení v pokrevním příbuzenství nebo
v odpovídajícím citovém vztahu.

3. Nabízet platby za rychlé vyřízení, aby byly zahájeny nebo urychleny administrativní procesy či formality, nebo tyto platby přijímat

Tato Politika zakazuje platby za rychlé vyřízení či urychlení. Platby za rychlé vyřízení jsou drobné úhrady poukázané Veřejným činitelům, aby urychlili nebo umožnili nediskreční úkony či služby, jakými je mimo jiné získání licence či povolení k řádnému podnikání, vystavení vstupních a výjezdních víz, policejní ochrana, telefonní služby, služby na dodávku energií nebo vody, či urychlení celního odbavení. Příslušná regulace ve věci plateb za rychlé vyřízení není po celém světě stejná. Současnou tendencí je však jejich zákaz, což je již výslovně obsaženo v některých jurisdikcích. GUBI v každém případě a s cílem zaručit dodržování všech aplikovatelných Protikorupčních norem zcela zakazuje platby za rychlé vyřízení ve všech jurisdikcích, ve kterých působí. GUBI uznává, že se žádost o platby za rychlé vyřízení často opírá o jistou formu vydírání. Zaměstnanci GUBI musejí odmítnout provedení takových úhrad s výjimkou, kdy by hrozilo bezprostřední nebezpečí jejich osobě nebo jejich rodině. Za takových okolností GUBI akceptuje, aby zaměstnanci zvolili tu nejlepší možnost a ihned informovali Vedení skupiny.

4. Nabízet dary a pozornosti veřejným činitelům či jakékoliv třetí straně, nebo tyto dary a pozornosti, které porušují ustanovení této politiky, přijímat

Zaměstnanci GUBI nemohou nabízet nebo přijímat od třetích stran dárky, pozvání, ceny, benefity nebo jiné pobídky, které by mohly mít dopad na nestrannost kterékoliv strany, ovlivnit obchodní rozhodnutí nebo vést ke špatnému výkonu pracovních povinností. Stejně tak v žádném případě nemohou nabízet či přijímat částky nebo dary v hotovosti ani majetek snadno směnitelný za peníze (šeky na doručitele, dárkové poukazy atd.). Zaměstnanci GUBI mohou nabízet a přijímat "přiměřené" a "odpovídající" dary, jakými jsou pozvánky na kulturní akce nebo sportovní události či v kontextu Etického kodexu. Při určení toho, co je "přiměřené" a "odpovídající" musejí Zaměstnanci GUBI zvážit hodnotu daru nebo benefitu (viz níže), jakož i frekvenci, s jakou je dar, benefit nebo podobný dar či benefit nabízen. Vždy se musejí ujistit, že dar nebo benefit:

 • je předáván jako výraz dobré vůle, a ne v očekávání laskavosti na oplátku (na dárek určený pro zajištění laskavosti na oplátku musí být nahlíženo jako na úplatek),
 • je ve shodě s obecně akceptovanými normami pohostinnosti, s přihlédnutím k normám, kde je nabízen,
 • je poskytován neskrývaně a transparentně a je takového druhu, že by GUBI nezpůsobil ostudu, pokud by informace o něm byla zveřejněna,
 • splňuje místní zákony a předpisy, včetně norem, které platí u příjemce,
 • dodržuje hranice stanovené GUBI a má všechna nezbytná povolení; v případě pochybností se musejí Zaměstnanci GUBI poradit s Vedením společnosti.

Zaměstnanci GUBI nemohou nabízet nebo přijímat dárky či benefity v hodnotě přesahující 200 eur (nebo ekvivalentní hodnotu) shromážděné v období jednoho roku stejnou osobou či subjektem. Jakýkoliv dárek či benefit, který přesáhne danou hodnotu a který nemůže být z obchodních či kulturních důvodů odmítnut, musí být předán do správy Personálnímu oddělení. Jakýkoliv zaměstnanec, který dostane dar, co musí být v souladu s ustanovením této Politiky odmítnut nebo dán k dispozici Personálnímu oddělení, za něj musí poděkovat osobě, od které ho přijal, a předat jí obsah této Politiky. Propagační a reklamní předměty, na kterých je logo firmy, mohou být nabízeny i akceptovány, pokud jsou poskytovány nebo přijímány v souladu s touto Politikou.

V případě, že se jedná o jídlo, platí ustanovení vnitřních norem GUBI, týkající se povolování a schvalování výdajů, zdůvodnitelných dodávek, kreditních karet, plánů úspor nebo jakýchkoliv jiných norem či pokynů, které by je kdykoliv nahradily nebo doplnily. V žádném případě nebudou do tohoto zákazu zahrnuta pozvání na sportovní či kulturní události konané pod záštitou některé firmy GUBI, které byly výslovně schváleny Vedením společnosti.

5. Jménem GUBI poskytovat příspěvky na politické účely

GUBI se řídí politikou důsledné nestrannosti; neposkytuje dary žádné politické straně, politickému kandidátovi nebo nadaci, která by sloužila jako mezičlánek pro předání politických příspěvků, nad rámec toho, co stanovuje tato Politika. GUBI zakazuje poskytování příspěvků na politické účely, které nejsou povoleny příslušnou legislativou v zemích, kde působí. V každém případě musí být jakýkoliv příspěvek tohoto druhu předem kladně posouzen právníky GUBI, jednoznačně a správně zaúčtován a musí mít příslušná schválení. Politika GUBI nezakazuje, ačkoliv si to nepřeje, aby Zaměstnanci GUBI dané země dobrovolně a osobně poskytovali příspěvky politického charakteru, aby se ve svém volném čase a sami za sebe účastnili politického procesu a aby vyjadřovali svoje osobní postoje na legislativní či politické záležitosti nebo aby se jiným způsobem osobně podíleli na politické činnosti v dané zemi.

6. Získat zvýhodňující zacházení použitím sponzorství nebo dárcovství jako prostředku, jak toho dosáhnout.

GUBI přispívá na rozvoj komunit, ve kterých působí, a povoluje přiměřené dárcovství dobročinným organizacím. Skupina si je nicméně vědoma rizika, které s sebou nese nesprávné poskytnutí dárcovství a sponzorství, které může být interpretováno jako mechanismus pro realizaci plateb či příspěvků s nedovoleným účelem získat zvýhodňující zacházení. V tomto smyslu se GUBI musí ujistit, že dary dobročinným organizacím nemaskují nezákonné platby Veřejným činitelům nebo jiným osobám a nepřekračují Protikorupční normy. Skupina se také musí ujistit, že předmětný dobročinný skutek není zdrojem pro financování nezákonné činnosti, která je v rozporu se zákony proti praní špinavých peněz nebo financování terorismu. Jakékoliv dárcovství nebo dobročinná aktivita uskutečněná GUBI ve prospěch nějaké dobročinné organizace nesmějí vyvolat sebemenší pochybnost nebo zdání ohledně jejich vhodnosti či adekvátnosti a samozřejmě nesmí znamenat nedodržení jakéhokoliv aplikovatelného zákona či nařízení. Vždycky, než se Zaměstnanci jménem GUBI zaváží k poskytnutí daru nějaké dobročinné organizaci, musejí být dodržena ustanovení procesu "Žádosti a schvalování aktivit spojených se sponzorstvím, mecenášstvím a společenskými akcemi".

7. Využívat obchodní styky a kontakty firmy ve svůj vlastní prospěch nebo prospěch třetí strany

Zaměstnanci GUBI se vyvarují situací nebo transakcí, kdy by se jejich osobní zájmy mohly dostat do rozporu nebo by mohly být chápány, že jsou v rozporu se zájmy GUBI. To zahrnuje: jednat s využitím jakýchkoliv informací získaných při práci v GUBI pro svůj osobní prospěch nebo prospěch třetí strany; předávat dané informace třetí straně pro svůj vlastní prospěch nebo prospěch třetí strany; nebo jakkoliv jednat způsobem, který by mohl být interpretován jako použití zvýhodňujících informací. K nežádoucímu střetu zájmů může dojít, jestliže jsou jedinci osobně zainteresovaní na obchodech týkajících se GUBI. Osobní zájem může být přímý či nepřímý a netýká se pouze zájmů dané osoby, ale i zájmů jejích rodinných příslušníků a přátel. Při případném rozporu jsou vždy prioritou zájmy GUBI. Zaměstnanci GUBI musejí uvědomit Vedení skupiny o jakémkoliv potenciálním střetu zájmů, který by mohl vyvstat.

8. Navazovat obchodní styk se třetími stranami, aniž by byla dodržena minimální povinnost náležité opatrnosti při seznamování se s nimi

GUBI uznává, že existují okolnosti, při kterých je z obchodního pohledu vyžadováno nebo považováno za moudré udržovat dobré vztahy s třetími stranami, jakými jsou zmocněné osoby a partneři. Příslušné Protikorupční normy rovněž ne vždy rozlišují mezi jednáním vykonaným GUBI nebo někým, kdo jedná jménem GUBI. Zaměstnanci GUBI a firem, které ji tvoří, mohou být proto považováni za odpovědné - na základě ustanovení v uvedených normách - za nedovolené platby poukázané jejich dceřinými společnostmi, společnými podniky nebo jinými obchodními partnery, zmocněnci, konzultanty, subdodavateli, poskytovateli nebo jakoukoliv jinou osobou, která poskytuje služby jménem GUBI, bez ohledu na to, zda měla GUBI nějaké povědomí o nedovolených platbách.

Za těchto okolností, kdy jsou dobré vztahy s třetími stranami nezbytné pro pracovní oblast, si mohou Zaměstnanci GUBI vybírat svoje zmocněnce, konzultanty, partnery, poskytovatele či zástupce s náležitou opatrností v souladu s příslušně stanovenými normami týkajícími se poznání třetích stran a prověření jejich totožnosti. Všechny styky s třetími stranami, které by s sebou mohly nést kontakt s Veřejnými činiteli, musejí být uvedeny v písemné smlouvě, která bude psána náležitým jazykem a bude naprosto respektovat platné protikorupční normy. Podpis těchto dohod podléhá prvoinstančně schválení Právního oddělení a schválení Vedení skupiny.

9. Další rozhodující aspekty

Vedení účetních záznamů; Zaměstnanci GUBI musejí dodržovat všechny normy, principy, zákony, předpisy a postupy GUBI platné pro účetnictví a finanční reporty. Zaměstnanci GUBI musejí především náležitě, úplně a přesně připravovat zprávy a záznamy. Politikou GUBI je vést přesné a podrobné záznamy, které budou reálně odrážet transakce a stav majetku. Proto mají Zaměstnanci GUBI zakázáno dělat z jakéhokoliv důvodu nepravdivé či podvodné zápisy do knih a záznamů Skupiny. Všechny obchodní transakce musejí být zdokumentovány písemně a řádně zaúčtovány, aby byla zajištěna jejich dohledatelnost. GUBI musí kromě toho na finanční informace dohlížet vnitřním kontrolním systémem.

Školení; Protikorupční politika GUBI vyžaduje, aby Zaměstnanci GUBI pravidelně procházeli školicím kurzem k této problematice. Nezvládnutí kurzu s sebou ponese jeho nezbytné zopakování. Kurz může být udělán formou e-learningu nebo prostřednictvím jiného alternativního školicího formátu v případě, že pracovník nemá k dispozici nezbytné informatické prostředky, a bude koordinován přes Personální oddělení. Neabsolvování kurzu ve stanoveném termínu bude považováno za závažný přestupek a bude moci vést k přijetí disciplinárních a pracovních opatření v souladu s platnou legislativou.

Dohled a kontrola (Audit); V rámci plnění této Politiky bude GUBI prostřednictvím vnitřních kontrolních nástrojů/interního auditu provádět pravidelné a tajné audity. Tyto pravidelné audity jsou určeny k tomu, aby předcházely porušování Protikorupčních norem, této Politiky a ostatních platných norem a procesů Skupiny a aby takové porušování odhalily. Audity se zaměří na tyto body:

 • komunikaci a příslušná školení Zaměstnanců GUBI;
 • nastavení a uplatnění kontrolních mechanismů;
 • zkontrolování náhodných vzorků obchodních dohod GUBI;
 • postupy s uplatněním náležité opatrnosti použité před uzavíráním dohod s třetími stranami; a
 • úsilí vynaložené k zajištění toho, aby všechny dceřiné společnosti Politiku dodržovaly

Protikorupční normy; pravidelné audity také musejí zahrnovat kontrolu vedených knih a záznamů, které souvisejí s náklady na zábavu, dary a cesty Zaměstnanců jménem GUBI. Případně musejí tyto pravidelné audity rovněž obsahovat kontrolu záznamů týkajících se sociálních dávek, dárcovství dobročinným organizacím, sponzorství a politických příspěvků.

Etický kanál; povinností všech Zaměstnanců Skupiny je nahlásit jakýkoliv skutek, čin, jednání či chování, které je v rozporu s touto Politikou.

Dodržování této Politiky je povinné pro všechny Zaměstnance Skupiny. Jakékoliv nejasnosti, návrhy či doporučení v dané věci musí být oznámeno Vedení skupiny.

10. Vedení skupiny

 • Marcel Vavřík, marcel.vavrik@gubigroup.com, předseda představenstva GUBI Group, a.s.


GUBI Group

V Šumperku, 1.5.2021